Knowledge Centre / Generel overholdelse

Disse informationer skitserer de vigtigste passager i UK-lovgivningen, som regulerer Kee Safety-produkterne.

Generel overholdelse

HSE angiver:

Fald fra højder er stadig den mest almindelig årsag til dødsulykker på arbejdspladser. I 2008/2009 var der 35 dødsfald, 4654 alvorlige kvæstelser og yderligere 7065 kvæstelser, der tvang den kvæstede til at blive hjemme i over 3 dage eller mere på grund af et fald fra højden.
KILDE: http://www.hse.gov.uk/falls/statistics.htm

UK lov om sundhed og sikkerhed på arbejdspladen 1974

Loven om sundhed og sikkerhed på arbejdspladen 1974 pålægger enhver person, der har med udformning, konstruktion og brug af enhver struktur efter-konstruktionen og på alle arbejdspladser, generelle pligter.

UK lov om sundhed og sikkerhed på arbejdspladen 1974 er en aktiverende lov, hvilket indebærer at den tillader, at andre regulativer vedtages og håndhæves ifølge den. Der er en betydelige mængde lovgivning her, som er under konstant opdatering og ændring.

UK lov om sundhed og sikkerhed på arbejdspladen 1974 angiver, at det er arbejdsgiverens (eller den selvstændiges) ansvar at sikre, hvor det er praktisk muligt, sundhed, sikkerhed & velfærd for alle personer, der er involveret i bygningsarbejdet og brugen af en arbejdsplads.

De mest relevante regulativer under UK lov om sundhed og sikkerhed på arbejdspladen 1974 for bygningsindustrien er:

1. The Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 (Regulativ om administration af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen).
2. The Workplace (Health, Safety & Welfare) Regulations 1992 (Arbejdspladsen (Regulativ om sundhed, sikkerhed & velfærd))
3. The Construction (Health, Safety & Welfare) Regulations 1992 (Regulativ om bygningsarbejde (sundhed, sikkerhed & velfærd)).
4. Construction (Design and Management) Regulations 2007 (Regulativ om bygningsarbejde (design og administration)).
5. The Personal Protective equipment (PPE) Regulations 2002 (Regulativ om personlige værnemidler)
6. Regulativet om arbejde i højden 2005

The Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 (Regulativ om administration af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen).

Dette regulativ blev sat i kraft den 29. december 1999 og angiver generelle pligter gældende for næsten alt arbejde i Storbritannien og offshore. Det tilsigter hovedsageligt at forbedre administrationen af sundhed og sikkerhed og anfører et mere udtrykkeligt krav som skitseret iflg. HSW Act 1974. Regulativ 3 kræver, at arbejdsgivere vurderer sundheds- og sikkerhedsrisiciene for at sikre, at de nødvendige præventive foranstaltninger og sikkerhedsforanstaltninger kan identificeres, og Regulativ 4 kræver, at arbejdsgiveren sikrer, at de præventive principper overholdes.

Europæisk direktiv 89/656/CEE

Ifølge det europæiske direktiv 89/656/CEE,skal arbejdsgiveren eller det ansvarlige firma opføre faldsikring for personer, der arbejder i højden. Arbejdsgiveren skal forsøge at minimere risikoen vha. design eller tekniske kontrolforanstaltninger og træffe foranstaltninger til at forhindre faldulykker. Hvis dette ikke er muligt, skal andre foranstaltninger træffes, såsom personligt faldsikringsudstyr og personlige faldsikringssystemer.

Europæisk direktiv 89/686/EØF

Det dækker de specifikke betingelser, der skal overholdes på det europæiske marked og de grundlæggende sikkerhedskrav til alle personlige værnemidler. Til visning af overholdelse er produkter CE-mærket af et bemyndiget organ.
Regulativets paragraf 8 kræver, at personlige værnemidler ikke må bringes på markedet, medmindre:
• de overholder de grundlæggende krav til sundhed og sikkerhed
• der er udført en procedure til korrekt overholdelse
• CE-mærket er påført dem
• Hvis værnemidlerne vedligeholdes korrekt og bruges til deres tilsigtede formål, kompromitterer de ikke brugerens sikkerhed.

Working at Height Regulations (WaHR) 2005 (Regulativ om arbejde i højden)

Working at Height Regulations (WaHR) blev indført i 2005 og erstatter alle tidligere regulativer, samler tidligere lovgivning om arbejde i højden og implementerer Europarådets direktiv 2001/45/EF på området minimale sikkerheds- og sundhedskrav for brugen af udstyr til arbejde i højden (direktivet om midlertidigt arbejde i højden).

En af de større forskelle i forhold til de eksisterende regulativer er, at det fjernede ”6 feet-reglen” (ca. 183 cm), som var den minimale højde, ved hvilken arbejderne skulle have faldsikring, og definerer i stedet, at stedet er ”i højden”, hvis en person kan komme til skade ved at falde ned fra det, selv hvis det er i eller under jordniveau.

Regulativet pålægger arbejdsgivere, selvstændigt erhvervsdrivende og enhver person, der har kontrol over andres arbejde (f.eks. facilitetens chefer eller bygningsejere, der kan have kontraheret med andre om at arbejde i højden) pligter for at sikre:

1. at alt arbejde i højden er korrekt planlagt og arrangeret,
2. at de der arbejder i højden er kompetente,
3. at alle risici ved arbejde i højden er vurderet, og korrekt arbejdsudstyr er valgt og bruges,
4. at risiciene ved skrøbelige overflader er korrekt under kontrol,
5. at alt arbejde i højden inspiceres og vedligeholdes korrekt.

The Construction (Design and Management) Regulations (Regulativer om bygningsarbejde (design og administration))

I lighed med den oprindelige lovgivning fra 1994 pålægger det opdaterede regulativ alle dem, der bidrager til sundhed og sikkerhed på et bygningsarbejde, dvs. klienter, designere, kontrahenter og planlægningsformænd, pligter, og kræver udfærdigelse af visse dokumenter, sundheds- og sikkerhedsplanen og sundheds- og sikkerhedsfilen.

Specifikt omfatter designerens pligter det at undgå risiko for folk:

1. der udfører bygningsarbejde,
2. der gør rent & udfører vedligeholdelse,
3. der bruger en struktur som arbejdsplads,
4. der river ned & udfører demontage,
5. og andre der kan blive berørt af ovennævnte

De vigtigste ændringer i regulativet fra 2007 blev indført for at forenkle det eksisterende system ved at integrere CDM og The Construction (Health, Safety & Welfare) Regulations 1996 (Regulativ om bygningsarbejde (sundhed, sikkerhed & velfærd)) i en enkelt pakke. Desuden er der en mere eksplicit pligt der pålægger arkitekter at eliminere farer og reducere risici under design-forløbet i den udstrækning det med rimelighed er praktisk muligt, plus at der er pålagt en ny pligt til at sikre, at arbejdspladser overholder regulativet om bygningsarbejde (sundhed, sikkerhed og velfærd).

The Personal Protective equipment (PPE) Regulations 2002 (Regulativ om personlige værnemidler)

I dette regulativ er anført principper for valg, forsyning, vedligeholdelse og anvendelse af personlige værnemidler. Personlige værnemidler defineres som ”alt udstyr der er beregnet til at blive båret eller holdt af en person på arbejde, og som beskytter ham/hende mod en eller flere risici for dennes sundhed og sikkerhed”. Det omfatter de fleste typer beskyttelsesdragter og udstyr, såsom øje-, fod- og hovedbeskyttelse, sikkerhedsseletøj, redningsveste og beklædning med høj visibilitet.

Regulativet kræver, at ”korrekte” personlige værnemidler både passer til brugeren og beskytter mod risikoen, som de er tiltænkt. Personlige værnemidler betragtes kun som værende korrekte, hvis:

1. de værner mod risiciene og arbejdsforholdene,
2. de tager hensyn til arbejdernes behov og passer korrekt,
3. de yder tilstrækkelig beskyttelse,
4. de er kompatible med andre personlige værnemidler der bruges.

Regulativet forlanger, at brugeren og arbejdsgiveren (hvis to forskellige personer) er ansvarlige for at holde de personlige værnemidler i effektiv stand i henhold til producentens anvisninger.

Get in touch with our sales staff

Contact us to get specific pricing information or help with planning your project.